Opći uvjeti poslovanja

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07, TERRA PARTICULA, obrt za posredovanje u prometu nekretninama i usluge, Goran Vrgoč, OIB: 221 285 695 29, Tina Ujevića 7, Zabok,  donosi 15.12.2017. god. uvjete poslovanja;

OPĆI  UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima  poslovanja Posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca.

PONUDA NEKRETNINA - temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavaca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašena  nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje. Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

CIJENA NEKRETNINE - Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u kunskoj protuvrijednost.

UGOVOR O POSREDOVANJU - Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu sa Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za predmetnu nekretninu. Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih stranaka za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja Posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA
1. Potpisati ugovor s Nalogodavcem,
2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravom ili drugim pravima trećih na nekretninu,
4. Obaviti potrebite radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. Omogućiti pregled nekretnina i posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
6. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
7. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koje se odnosi na to zemljište,
8. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) i
9. Posredovati pri primopredaji nekretnine i izraditi Primopredajni zapisnik.

OBVEZE NALOGODAVCA
1. Zaključiti Ugovor  o posredovanju s Posrednikom,
2. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje  nekretnine,
4. Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla isplatiti Posredniku posredničku naknadu
5. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA i TARIFA - Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada definirana Ugovorom o posredovanju. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon zaključivanja prvog pravnog akta koji ugovorne strane zaključe (Predugovor ili Kupoprodajni ugovor). Smatra se da je posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito kao je:
1. Neposredno odveo ili uputio treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
2. Organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorene osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
3. Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani i pravni posao s osobom s kojom je posrednik Nalogodavca doveo u vezu. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

IZNOS POSREDNIČKE NAKNADE I TARIFE - Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina iz 2012.godine (Narodne novine, broj:144/2012.), ukinuta je visina iznosa fiksne minimalne i maksimalne posredničke naknade te je određivanje iste prepušteno slobodnom ugovaranju stranaka i liberalizaciji na tržištu nekretnina, sukladno EU pravu unutarnjeg tržišta usluga, tako da agencija Terra Particula visinu posredničke provizije ugovora s Nalogodavcem za svako posredovanje posebno temeljem Ugovora o posredovanju ili temeljem Ugovora o isključivom posredovanju. Posrednička satnica (usluge pribavljanja dokumentacije, izlaska na teren, fotografiranje, prezentacije nekretnina potencijalnim kupcima, savjetovanje, administriranje oglasa):  250,00 kn/h.

PRESTANAK UGOVORA - Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana. Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora. Ukoliko Nalogodavac prije isteka ugovorenoga roka jednostavno raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora. Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorene strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku jedne godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao Posrednik, a za koje Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako je ugovorom drugačije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE - Za odnose između Posrednika, agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za sudske sporove nadležan je sud u Zaboku, osim ako se drukčije ne dogovori.


U primjeni od 15.12.2017. godine